Forslag til endringer i utlendingsforskriften (introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet)

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsforskriften (introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet) (pdf) 211.74 KB

Departementet foreslår å endre underholdskravet (både kravet til fremtidig og tidligere inntekt) i saker om familieinnvandring, slik at stønad etter integreringsloven ikke lenger medregnes ved vurderingen av om underholdskravet er oppfylt. NIM anser forslaget til regelverksendringer for å være i tråd med menneskerettighetene. Dersom forslaget blir vedtatt vil det innebære en innskrenkning i hvilke ytelser som kan medregnes i underholdskravet. NIM mener derfor det bør gis nærmere retningslinjer for unntaksadgangen etter utlendingsforskriften § 10-11 første ledd for å sikre best mulig oppfyllelse av menneskerettighetene og ivareta hensynet til likebehandling.