Gratulerer med FNs internasjonale urfolksdag!

Hvit tipt mot en fjellkjede i landskapet Terlingua i Texas
Foto: Luiz Cent | Unsplash

I dag markeres FNs internasjonale urfolksdag verden over. Formålet med dagen er å sette fokus på urfolks rettigheter.

I Norge er samene urfolk og nyter et særlig vern etter Grunnloven § 108, som fastslår at: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» Dette grunnlovsvernet kom i kjølvannet av Alta-saken på begynnelsen av 1980-tallet, og er i høy grad basert på det menneskerettslige minoritetsvernet etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Samene i Norge omfattes også av ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter.