Høring i Stortingets familie- og kulturkomité om ny barnevernslov

Barn som bærer et mindre banr på ryggen på en grønn plen i solnedgang

NIM deltok i dag på høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget om forslaget til ny barnevernslov som Stortinget skal vedta senere i vår.

Gjeldende barnevernlov er 30 år gammel, og i løpet av tiden som har gått siden loven ble vedtatt, har det skjedd stor utvikling på flere fronter innen barnevernsfeltet. Ikke minst har utviklingen vært stor innen menneskerettigheter. Barnevernsfeltet reiser en rekke menneskerettslige problemstillinger som kan utledes av bl.a. Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs barnekonvensjon.

NIM mener at forslaget til ny lov om barnevern samlet sett gir en god balansering av de kryssende interessene på området. I NIMs høringsinnspill til høringsnotatet om ny barnevernslov fra 2019 kom NIM med en rekke innspill til forslagene, og påpekte flere mangler i de menneskerettslige vurderingene i høringsnotatet. NIM mener at det er en styrke ved lovforslaget at departementet foretar slike vurderinger i de aller fleste spørsmålene der NIM har etterlyst en nærmere vurdering, og NIM mener også at lovforslaget på flere punkter materielt sett legger det norske lovverket nærmere opp mot menneskerettslige krav, og særlig det som kan utledes av EMDs praksis.

I den muntlige høringen i Stortinget ga NIM uttrykk for våre hovedsynspunkter om lovforslaget, og fremmet enkelte innspill til endringer og justeringer. Videre pekte NIM på at lovbestemmelsene ikke løser alle utfordringer på feltet alene. EMD stiller strenge krav til begrunnelser for vedtak, beslutningsgrunnlag for de avgjørelser som fattes, god kompetanse for å gjøre forsvarlige avveininger samt ressurser til løpende oppfølging av kommunalt barnevern for å sikre ivaretakelse av gjenforeningsmålsetningen. Dette krever både ressurser og kompetanse. Ny lov er med andre ord en viktig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å hindre gjentatte saker om brudd på foreldre og barns rett til familieliv. Dette forplikter også Stortinget som bevilgende myndighet.

NIMs skriftlige innspill til Stortingets familie- og kulturkomité kan du lese her.

NIMs rapport «Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet» kan du lese her.