Lihkku sámi álbmotbeivviin! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

6. februar er det samenes nasjonaldag, også omtalt som samefolkets dag. Dagen er en felles feiring for samer i Norge, Finland, Sverige og Russland, og bakgrunnen for feiringen er det første landsmøtet for samer som ble avholdt 6. februar i 1917.

I anledning dagen ønsker NIM å løfte frem Grunnloven § 108, altså sameparagrafen fra 1988 (tidligere § 110a), som fastslår følgende:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

Dette er forklart i Lønning-utvalgets utredning, Dokument 16 (2011–2012), som lå til grunn for grunnlovsreformen i 2014. Der heter det på s. 214 flg. at «Bestemmelsen var ment å understreke de norske myndigheters ansvar for at den samiske kultur blir opprettholdt og gitt mulighet til videre utvikling. På prinsipielt grunnlag skulle bestemmelsen også fastslå berettigelsen av at det gjennomføres spesielle tiltak for å nå dette mål.» Utvalget fremholder også at: «Selv om Grunnloven § 110a først og fremst retter seg mot regjering og storting, kan prinsippet som kommer til uttrykk i bestemmelsen, få betydning ved tolkningen av lover og ved anvendelse av sedvanerettslige regler, for eksempel som en retningsgivende bestemmelse for forvaltningens skjønnsutøvelse.»

Forslaget til grunnlovsbestemmelsen om samiske forhold ble først formulert i Samerettsutvalgets utredning NOU 1984:18, i kjølvannet av kampen om utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget. Stortinget fremhevet i sin omtale av forslaget at bestemmelsen ville føre til anerkjennelse av at det gjennom Norges historie har eksistert en egen samisk folkegruppe i vårt land, og at dette måtte få rettslige konsekvenser.

Samenes kultur og språk er har en meget lang historie i Norge, og Grunnlovens ordlyd pålegger myndighetene å legge forholdene til rette for at samene kan fortsette å utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Grunnloven § 108 er godt fundert i de internasjonale menneskerettighetene. Både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter, beskytter nettopp urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur.

Det menneskerettslige rammeverket gjenspeiler felles grunnleggende verdier og rettigheter for alle mennesker, og det skal komme alle til gode uten diskriminering. Det er ofte krevende å oppfylle det rettslige rammeverket i praksis, og det er en pågående oppgave.

Urfolk verden over møter mange utfordringer. Også i Norge blir samer utsatt for diskriminering og opplever å måtte kjempe for realisering av språkrettigheter og rett til naturressurser og til å drive tradisjonelle næringer.

Det menneskerettslige rammeverket må derfor først og fremst gjennomføres i praksis, men også løftes frem på dager med feiring. NIM mener at Grunnloven § 108 er et flott eksempel på gjennomføring av internasjonale menneskerettigheter i landets grunnlov. NIM ønsker alle til lykke med samenes nasjonaldag, NIM sávvá buohkaide lihkku sámeálbmot beivviin!

Hva kan du om samer og urfolks rettigheter? Ta NIMs Kahoot her!