NIMs innspill til regjeringsforhandlingene

Innspill til regjeringsforhandlinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) (pdf) 228.89 KB
Hurdalsjøen hotell
Hurdalsjøen hotell hvor regjeringssonderingene foregår. Foto: Hurdalsjøen hotell

Med utgangspunkt i det nye flertallet på Stortinget etter valget, har NIM sendt innspill til partiene som sonderer om regjeringssamarbeid med innspill til hva vi mener bør inn i en ny regjeringsplattform.

Innspillene tar utgangspunkt i saker som NIM har spilt inn overfor myndighetene tidligere, men som vi fortsatt regner som uløste. De dekker saker som berører ulike grupper mennesker, og der det etter NIMs syn kreves politiske endringer for å unngå fremtidige menneskerettighetsbrudd.  

Menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse

FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lov. Dette er prinsipielt uheldig, og det kan også føre til at norske domstoler i noen tilfeller vil måtte legge til grunn et resultat som er i strid med våre folkerettslige forpliktelser. NIM anbefaler derfor at CRPD inkorporeres i norsk lov. 

En sak som også springer ut av Norges ratifikasjon av CRPD er behovet for endring av dagens vergemålssystem. NIM anbefaler at vergemålsinstituttet avvikles og erstattes med et system for beslutningsstøtte, slik at retten til selvbestemmelse og personlig autonomi i størst mulig grad kan ivaretas for alle. 

Menneskerettighetsutfordringer i norske fengsler

Det er betydelige menneskerettighetsutfordringer i norske fengsler. Det knytter seg særlig til forholdene for psykisk utviklingshemmede og alvorlig psykisk syke innsatte, isolasjon av innsatte og bruk tvangsmidler som sikkerhetscelle og sikkerhetsseng. Kvinnelig innsattes soningsforhold reiser særlige spørsmål. Høyesterett har i flere saker funnet krenkelse av menneskerettighetene til innsatte, blant annet knyttet til ulovlige kroppsvisitasjoner. 

For å unngå fremtidige menneskerettighetskrenkelser anbefaler NIM at det settes ned et utvalg for å fremme forslag til regelverksendringer og andre tiltak, herunder satsningsområder knyttet til blant annet bygningsmasse, utetid og helsetjenester i fengslene, for sikre menneskerettighetene til innsatte i norske fengsler. Vi mener også at bevilgningene knyttet til kriminalomsorgen bør økes betydelig. 

Likeverdig omsorg for barn uten omsorgspersoner

Omsorgssituasjonen til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år har over flere år vært kritisert av FN. I 2021 ble det lovfestet i utlendingsloven at UDI skal ha omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. NIM mener at lovendringen opprettholder forskjellsbehandlingen mellom enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år og andre barn, og anbefaler at disse barna gis et omsorgstilbud som er likeverdig med andre barn uten omsorgspersoner.  

Opprettelse av uavhengig klimakommisjon

Flere menneskerettigheter kan forplikte staten til å avverge farlige klimaendringer, herunder retten til et levelig miljø etter Grunnloven § 112 og retten til liv og privatliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) og FNs barnekonvensjon (BK). NIM mener at Regjeringen bør utrede opprettelsen en uavhengig klimakommisjon, med lovfestet mandat til å gi råd om utslippskutt og overvåke etterlevelsen av menneskerettslige klimaforpliktelser. Det vil styrke etterlevelsen av menneskerettighetene på klimaområdet, og gi domstolene bedre forutsetninger for kontroll.