Representantforslag om eit styrka og gratis krisesentertilbod for valdsutsette

Høyringssvar Representantforslag om eit styrka og gratis krisesentertilbod for valdsutsette (pdf) 219.27 KB

Etter NIM sitt syn er det viktig å setje i verk tiltak for å betre krisesentertilbodet for valdsutsette, både for den samiske folkesetnaden og for folkesetnaden elles, for å sikre at Noreg etterlever sine menneskerettslege plikter etter mellom anna Istanbulkonvensjonen.