Brev om behov for offentliggjøring av begrunnelser for koronatiltak som griper inn i menneskerettighetene

NIM-B-2022-001
Brev til helse- og omsorgsdepartementet om begrunnelse for koronatiltak som griper inn i menneskerettighetene (pdf) 173.90 KBBrev til Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartemenet om begrunnelse av koronatiltak som rammer barns menneskerettigheter (pdf) 243.68 KB

NIM har i dag sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet om vårt syn på behov for offentliggjøring av begrunnelser når regjeringen fatter beslutninger om koronatiltak som griper inn i menneskerettighetene.

Det ene brevet, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, som er koordinerende departement for arbeidet med koronapandemien, viser til hvordan det gjennom pandemien har vært varierende grad av åpenhet om begrunnelser for koronatiltakene, og anbefaler at det gjøres mer for å gjøre disse begrunnelsene offentlige. NIM skriver i brevet at offentliggjøring av begrunnelser en forutsetning for utøvelsen av NIMs lovfestede rådgivningsoppgave overfor myndighetene, jf. lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 3 bokstav b. For individene er det også av betydning å kunne orientere seg om sine rettigheter, og hvordan myndighetene begrunner inngrep i disse.

Det andre brevet, sendt til Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, tar særlig for seg behovet for begrunnelser for tiltak som griper inn i barns menneskerettigheter. I brevet peker NIM på noen særskilte menneskerettigheter for barn som berøres av koronatiltak, og anbefales at det gjøres grundige vurderinger av disse hver gang man treffer tiltak som griper inn i barns rettigheter, og at disse gjøres offentlig tilgjengelig. I tillegg bør det også vurderes høring der det er mulig. NIM ber også departementene sørge for at barn og unge involveres i beslutninger om koronatiltak som angår dem.