Utredning av reglene om stebarnsadopsjon i lys av EMK

NIM-B-2022-029
Utredning av regler om stebarnsadopsjon (pdf) 363.58 KB
Til: Bufdir

NIM har utredet adopsjonslovens regler om stebarnsadopsjon i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8. NIMs vurdering er at det norske lovverket fremstår godt egnet til å ivareta de kravene som stilles for stebarnsadopsjon etter praksis fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen.