Forside: Videre etter vold?

Videre etter vold?

Retten til vern og støtte i reetableringsfasen for voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn

Om rapporten

Denne rapporten handler om hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn. Den setter søkelys på krisesentrenes tilbud til disse kvinnene og oppfølgingen de får i reetableringsfasen.

Staten er menneskerettslig forpliktet til å forebygge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep i nære relasjoner. Disse forpliktelsene følger av flere menneskerettighetskonvensjoner. Sentralt står Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og i vold i nære relasjoner, også kjent som Istanbulkonvensjonen.

Istanbulkonvensjonen har en rekke bestemmelser om statens plikt til å sikre gode systemer for vern og støtte til voldsutsatte. Den forplikter også staten til å ta særlig hensyn til behovene og rettighetene til utsatte grupper i både forebyggings- og beskyttelsestiltak. Kvinner med innvandrerbakgrunn er blant disse gruppene.

Rapporten gjør rede for innholdet i de menneskerettslige forpliktelsene som Norge har på dette feltet og det særskilte ansvaret kommunene har for å ivareta rettighetene til voldsutsatte. Rapporten gjennomgår også kunnskap og forskning om utfordringer voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn møter, og drøfter hvordan disse utfordringene rammes inn av menneskerettighetene.

I rapporten identifiserer NIM utfordringer i dagens tilbud og fremmer anbefalinger om myndighetenes videre arbeid.

Formålet med rapporten er at den skal kunne bidra til at myndigheten bedre oppfyller plikten til å sikre at voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn får vernet og støtten de har rett på. Rapporten kan også være til nytte for andre aktører som arbeider på dette feltet.