12 resultater

EMDs avgjørelse i Jansen mot Norge, 2018

06 sep 2018

Norge dømt i EMD i sak om samvær. Klagers barn ble i 2012 plassert i beredskapshjem med hemmelig adresse, med én times samvær med mor i uken under tilsyn. Begrunnelsen var risiko for bortføring dersom det ble kjent for mors familie hvor barnet befant seg. Avgjørelsen ble brakt inn for…

EMDs avgjørelse i I.F. og I. F. F. mot Norge, 2018

05 jun 2018

Klage om internering på Trandum avvist av EMD. Saken gjaldt en afghansk familie som hadde fått avslag på asylsøknad. Tingretten tillot internering på Trandum i 14 dager, da det var til barnets beste at familien ikke ble splittet. Interneringsperioden ble senere forlenget av tingretten. Familien anket saken til lagmannsretten, men…

EMDs avgjørelse i Hansen mot Norge, 2018

29 mai 2018

Breiviks klage avvist av EMD. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avvist klagen til massedrapsmannen Anders Behring Breivik om soningsforholdene i Skien og Ila fengsel. Soning under særlig høyt sikkerhetsnivå, omfattende brev- og besøkskontroll og andre sikkerhetstiltak innebærer ikke brudd på hans menneskerettigheter. EMD uttaler at det må foreligge et minimum…

EMDs avgjørelse i A mot Norge, 2018

29 mai 2018

Klage om brudd på uskyldspresumsjonen avvist av EMD. Klageren ble i lagmannsretten frifunnet for voldtekt, men dømt til å betale oppreisning til fornærmede. Høyesterett fant at uskyldspresumsjonen var krenket, tillot ikke anken fremmet da konstatering av krenkelse var tilstrekkelig reparasjon. A klaget saken inn for EMD og anførte at siden…

EMDs avgjørelse i Steingrim Wolland mot Norge, 2018

17 mai 2018

Avgjørelse fra EMD om bevissikring hos advokater. Saken gjaldt politiets bevissikring av dokumenter i Wollands bolig og kontor. Wolland anførte at ransakingen og sikringen av dokumentene utgjorde brudd på retten til respekt for korrespondanse etter EMK art. 8. EMD fant det bevist at bevissikringen hadde hjemmel i lov, samt at…

EMDs avgjørelse i Mohamed Hasan mot Norge, 2018

26 apr 2018

EMD konkluderer med at Norge ikke har brutt menneskerettighetene i sak om tvangsadopsjon. Bakgrunnen for vedtaket om adopsjon var en lengre prosess i Barnevernet med grunnlag i at faren var voldelig, og at moren var ute av stand til å beskytte barna mot volden. Barna var traumatiserte etter oppveksten, og…

EMDs avgjørelse i Strand Lobben og andre mot Norge, 2017

30 nov 2017

Ny dom fra EMD frikjenner Norge for brudd på EMK art.8 ved adopsjon av et barn mot mors vilje. Mor ble fratatt omsorg for barnet tre uker etter fødsel, da hennes omsorgsevne var for dårlig. Tingretten besluttet i 2012 at fosterforeldrene skulle få adoptere gutten, og mors anke til lagmannsrett…

EMDs avgjørelse i M.L. mot Norge, 2017

07 sep 2017

Ny dom fra EMD konkluderer med at Norge ikke har krenket EMK artikkel 8 i sak om akutt fosterhjemsplassering. Klageren var mor til to barn, som var halvbrødre. Hun var diagnostisert med en hyperkinetisk forstyrrelse, og hadde en historie med psykiatrisk behandling. Hennes eldste sønn bodde i fosterhjem hos hennes…

EMDs avgjørelse Becker mot Norge, 2017

05 okt 2017

Ny dom fra EMD konkluderer med at Norge har krenket pressens kildevern etter art.10 ved å pålegge en DN journalist forklaringsplikt i en straffesak. Saken gjelder rekkevidden av pressens kildevern etter artikkel 10 i saker der kilden allerede har stått frem. Norge hadde overholdt vilkåret "foreskrevet ved lov", men inngrepet…