4 resultater

NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

09 mar 2017

Bør domstoler avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven, eller være klageinstans for avgjørelser fra UDI? #særdomstol. Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene, er om det bør opprettes egne barne- og familiedomstoler for behandling av…

Meld. St. 39 Stortingsmelding om individklageordningene til FNs konvensjoner om ØSK, BK og CRPD, 2015-2016

30 sep 2016

Regjeringen motsetter seg at enkeltpersoner skal kunne klage inn Norge til FN-komiteene som har ansvar for å overvåke overholdelsen av tre FN-konvensjoner. Dette gjelder FNs barnekonvensjon (BK), FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Regjeringens innvendinger er…