5 resultater

Proposisjon fra Barne- og likestillingsdepartementet om Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre), 2017

01 sep 2017

Regjeringen foreslår endringer i barnevernloven for å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker. Dette skal oppnås gjennom en rekke endringer, og regjeringen ønsker å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det…

Proposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.), 2016-2017

28 apr 2017

Lovendring skal avklare bruk av fengsling og andre tvangsmidler overfor utlendinger, da dagens rettstilstand etterlater unødige tvilsspørsmål. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven om internering og andre tvangsmidler. Formålet er først og fremst å avklare og tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven, da generelle…

Forslag til Stortingsvedtak om opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021), 2016

28 okt 2016

Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep for perioden 2016- 2021. Proposisjon gir en oversikt over tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn, og over hovedutfordringene knyttet til temaet. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak og strategier for å møte disse…