10 resultater

Rapport fra Barneombudet om spesialundervisning for elever i grunnskolen, 2017

06 mar 2017

Rapport fra Barneombudet fastslår at spesialundervisningen til elever i grunnskolen bryter med barns grunnleggende rettigheter. Det kreves lovendring. Fagrapporten er bygget på BK og opplæringslovens krav om forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud. Undervisningen må være inkluderende og utviklingsfremmende jf. BK art. 2 og 24 og være til «barnets beste» jf.…

Rapport fra Bufdir om oppvekst, 2017

30 mar 2017

I rapporten redegjøres det for hvilke mekanismer som kan utløses av at barn utsettes for marginalisering i sammenheng med barnefattigdom. Rapporten tar grundig for seg hvordan manglende materielle vilkår forsterker andre utfordringer og totalt sett vil kunne medføre marginalisering og utenforskap. Det er en klar sammenheng mellom marginalisering på bakgrunn…

Rapport fra Helsetilsynet, Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemelding til den som har meldt, 2017

07 mar 2017

Rapporten som bygger på tilsyn i 57 barneverntjenester viser at bekymringsmeldinger om alvorlige forhold ikke er undersøkt, men lagt i skuffen. Det representerer en stor grad av svikt i hvordan meldinger blir mottatt og vurdert. Videre svikter tjenesten i vurderingen av akutte tiltak og meldinger om vold, seksuelle overgrep og…

NOAS' rapport om frihetsberøvelse av asylsøkere, 2014

01 feb 2014

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) publiserte i februar 2014 rapporten Detention of Asylum Seekers - Analysis of Norway's international obligations, domestic law and practice. Rapporten beskrev det internasjonale rammeverket som regulerer internering og fengsling av asylsøkere, samt i hvilken grad norsk lovgivning og praksis er i tråd med de internasjonale…

UNES rapport om varig ordning for lengeværende barn

18 jan 2016

Rapport fra Utlendingsnemnda til Justis- og beredskapsdepartementet angående varig ordning for lengeværende barn Utlendingsnemnda (UNE) oversendte 18. januar 2016 en rapport til Justis- og beredskapsdepartementet angående varig ordning for lengeværende barn. Rapporten omhandlet praktiseringen av utlendingsforskriften § 8-5 fra dens ikrafttredelse 8. desember 2014 og fram til 1. desember 2015.…