32 resultater

Høyesterettsdom om en ankes lange liggetid. HR-2017-2012-U

25 okt 2017

Ny høyesterettsdom stadfester at en liggetid på 14 måneder utgjør brudd på rettergang innen rimelig tid. En domfelts anke til Høyesterett ble liggende ubehandlet hos påtalemyndigheten i omkring 14 måneder. Ankeutvalget uttalte at dette bruddet på retten til rettergang innen rimelig tid, jf. Grunnloven § 95 første ledd og EMK…

Høyesteretts ankeutvalg om helsesituasjon som del av forholdsmessighetsvurderingen ved forlengelse av varetektsfengsling. HR-2017-2009-U

24 okt 2017

Lagmannsrettens kjennelse om forlenget varetekt ble opphevet da siktedes livs- og helsesituasjon ikke ble kommentert ved forholdsmessighetsvurderingen, strpl.§170a. Den siktede var diagnostisert med ADHD, angst og spiseforstyrrelser som han ble medisinert for, men som han ikke hadde mottatt under varetektsoppholdet. Lagmannsretten kommenterte ikke dette, men viste i sin begrunnelse for…

Høyesteretts ankeutvalg om avskjæring av ulovlig ervervet bevis. HR-2017-1894-U

04 okt 2017

Ny kjennelse avskjærer politiforklaring avgitt av en 17år og 8 måneder gammel gutt som bevis ved behandling av et sivilt krav. En tiltalt for overtredelse av strl. 1902 §192 hadde avgitt politiforklaring da han var 17 år og 8 måneder, uten verge og forsvarer tilstede. Ankeutvalget avskar forklaringen som bevis…