Høyesterettsdom om å nekte foreldre samvær med barn

Høyesterettsdom om å nekte foreldre samvær med barn

06 nov 2017

Høyesterett avsa 23. oktober i år dom i en barnevernssak hvor et foreldrepar var nektet samvær med sin tre år gamle sønn. Høyesterett la til grunn at det kreves spesielle og sterke grunner for å nekte foreldre samvær med sitt biologiske barn, også i tilfeller der tilknytningen mellom barnet og foreldrene er liten. Høyesterett kom derfor frem til at foreldrene skulle ha ett felles samvær med sønnen med en varighet på en time, en gang i året.

Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

23 okt 2017

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge? FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) skal ha dialogmøte med Regjeringen 7. november.

Norge dømt i EMD

Norge dømt i EMD

12 okt 2017

Norge ble den 5. oktober 2017 dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) for å ha krenket EMK artikkel 10 om ytringsfrihet ved ikke å tilstrekkelig ivareta journalisters kildevern.