Nyhetsarkiv

Temarapport 2019 – Eldres menneskerettigheter: syv utfordringer

Denne temarapporten belyser aktuelle menneskerettslige utfordringer som berører eldre. NIM har analysert rettslige og faktiske grunnlag på syv ulike temaområder. Rapporten omtaler flere forhold som gir grunn til bekymring, i tillegg til konkrete anbefalinger til myndighetene.

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2018

NIM skal blant annet gi råd til regjeringen og andre offentlige organer om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. I den forbindelse avgir NIM en årsmelding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Årets årsmelding Dokument 6 (2018–2019) ble avgitt til Stortinget 26. mars 2019, og skal debatteres i Stortinget i inneværende […]

Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften med sikte på å gi hjemmel for å pålegge DNA-test i utlendingssaker der det er nødvendig for å fastslå at det foreligger en familierelasjon. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har ingen merknader til forslaget.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

NIM til CRPD: – Norge må redusere bruk av tvang

I sin rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) oppfordrer NIM komiteen til å ta opp bruk av tvang og vergemålsloven i sin første høring av Norge.

Høringsuttalelse – Endringer i vergemålsloven

De temaer som tas opp er behov for videreutvikling av beslutningsstøtte, samtykkekompetanse og mindreåriges selvbestemmelse under vergemål.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet