NOU 2016:18 Hjertespråket

NOU 2016:18 Hjertespråket

15 mar 2017

Samiske språk er en av grunnpilarene i samisk kultur. Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5. Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale…

NOU 2016:17 På lik linje

NOU 2016:17 På lik linje

02 mar 2017

NIM er positiv til utvalgets forslag. Samlet sett mener vi at de konkrete forslagene kan styrke utviklingshemmedes rettigheter på en hensiktsmessig måte, og bedre utviklingshemmedes forutsetninger for meningsfull samfunnsdeltakelse.

Fratakelse av statsborgerskap

Fratakelse av statsborgerskap

28 feb 2017

Overordnet mener vi det er en svakhet ved høringsnotatet at det ikke er gjort tilstrekkelig rede for hvilke tungtveiende hensyn som taler for tilbakekall på de grunnlag som foreslås i §§ 26a og 26b, og hvordan slikt tilbakekallsikrer statens interesser på en bedre måte enn for eksempel straffeforfølgning alene. Tilbakekall av statsborgerskap kan…

Utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingslovens regler om tvangsmidler

13 feb 2017

På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.