nov 1

Åpent formøte: Diskriminering av kvinner

Mariboes gt 13, Oslo

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

okt 30

Innspillsmøte om vold i nære relasjoner

Diehtosiida, Guovdageaidnu / Kautokeino

Vold i nære relasjoner er et alvorlig menneskerettslig problem i Norge. Det er nødvendig både å forebygge vold i nære relasjoner, og å sikre at hjelpetilbudet er tilpasset ulike behov. Norge har tilsluttet seg FNs kvinnekonvensjon og Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Regjeringen har derfor en plikt til både å forebygge og å gi hjelp til personer som utsettes for vold.

Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

23 okt 2017

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge? FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) skal ha dialogmøte med Regjeringen 7. november.

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

16 okt 2017

NIM støtter ikke lovforslaget §§ 16a og 16b slik bestemmelsene nå er utformet. Dersom departementet ønsker å gå videre med lovforslagene, bør departementet foreta en grundig gjennomgang og vurdering av hvilke skranker som samlet kan utledes av Norges internasjonale forpliktelser på området, herunder FNs konvensjon om statsløses stilling av 1961, Europarådets konvensjon om statsborgerskap…

Norge dømt i EMD

Norge dømt i EMD

12 okt 2017

Norge ble den 5. oktober 2017 dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) for å ha krenket EMK artikkel 10 om ytringsfrihet ved ikke å tilstrekkelig ivareta journalisters kildevern.

NIM møtte FN`s barnekomité

NIM møtte FN`s barnekomité

06 okt 2017

Denne uken deltok vi på et møte med FNs barnekomité i Genève. Komiteen ønsket innspill til hva den bør legge vekt på når den til neste år skal eksaminere den norske regjeringen om hvordan Norge gjennomfører konvensjonen.