sep 25

Kveldsseminar: Digitalt grenseforsvar. Hva står på spill?

Litteraturhuset

V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet? Sammen med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer vi til et kveldsseminar som skal belyse de juridiske og samfunnsmessige sidene ved statlig overvåking, i lys av forslaget om digitalt grenseforsvar.

Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsintitusjoner

Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsintitusjoner

20 sep 2017

I høringsuttalelsen vi  redegjøre for religionsfriheten generelt (punkt 2). Her deler vi flere av Lovavdelingens og departementets synspunkter. Menneskerettslig synes det mest nærliggende å anta at forslaget, som et utgangspunkt, vil ligge innenfor de forpliktelser som følger av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon («EMK»). Spørsmålet om hvorvidt – alle deler av det foreslåtte forbudet…

Norske myndigheter frifunnet for menneskerettighetsbrudd

Norske myndigheter frifunnet for menneskerettighetsbrudd

08 sep 2017

Norge ble i går frifunnet i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i den første av totalt ni barnevernssaker som domstolen nå har til behandling. Domstolen mente norske myndigheter hadde foretatt en grundig vurdering av den aktuelle saken. Dette viser hvor viktig det er med gode prosesser og balanserte begrunnelser i barnevernssaker for å sikre at Norge overholder menneskerettighetene, skriver våre seniorrådgivere Anniken Barstad Waaler og Stine Langlete.

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - partsstatus i utlendingssaker

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - partsstatus i utlendingssaker

01 sep 2017

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og…

Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

22 aug 2017

Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare…

Bekymret for isolasjon ved Ila fengsel

Bekymret for isolasjon ved Ila fengsel

22 aug 2017

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet lanserte i dag sin besøksrapport fra Ila fengsel og forvaringsanstalt. Der uttrykker Sivilombudsmannen alvorlig bekymring for fengselsinnsatte som har vært underlagt isolasjon over lang tid. I rapporten uttaler Sivilombudsmannen at det anses som åpenbart at tilstanden for personer ved avdeling G med store psykiske lidelser har blitt forverret…