Endringer i rettshjelploven mv.

Endringer i rettshjelploven mv.

01 jul 2016

Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister…

Uttalelse - Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

Uttalelse - Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

30 mai 2016

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og…

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2015

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2015

30 mar 2016

Dette er den første årsmeldingen til Stortinget fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIMs mål er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette fordrer et faglig solid kunnskapsgrunnlag, som vi vil innhente gjennom systematisk og etterprøvbar overvåking over tid av menneskerettslige forpliktelser i full bredde.

Individklagerett CRPD

Individklagerett CRPD

14 sep 2015

NIM benytter herved anledningen til å uttrykke sin støtte til at norske myndigheter som den klare hovedregel bør signere og ratifisere alle sentrale menneskerettighetskonvensjoner og deres respektive individklageordninger.