Årsregnskap 2019

Styrets beretning

1. Innledning

Med dette legges det fram årsregnskap for Norges institusjon for menneskerettigheter (heretter NIM) for 2019. Det legges fram et årsregnskap i tråd med økonomiregelverkets bestemmelse pkt. 3.4, og ikke en fullstendig årsrapport, jf. økonomiregelverkets bestemmelse pkt. 2.3.3, jf. lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 6. Fyllestgjørende informasjon om virksomheten rapporteres til Stortinget i årsmeldingen for 2019, Dokument nr. 6 (2019-2020). Virksomheten fører regnskap iht. kontantprinsippet.

2. Formål

Stortinget vedtok 19. juni 2014 ifm. behandlingen av Innst. 240 S (2013-2014), jf. Dokument 8:32 S (2013–2014) å opprette Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra 1. juni 2015, organisatorisk underlagt Stortinget. NIMs oppgaver følger av Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter av 22. mai 2015 nr. 33 og instruks om NIMs virksomhet av 30. april 2015.

NIMs mandat er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. NIM skal blant annet overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder gi råd til Stortinget, Sametinget, regjeringen og andre offentlige og private organer om gjennomføringen av menneskerettighetene.

3. Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4 og Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Regnskapet gir et dekkende bilde av NIMs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

4. Vesentlige forhold

Den samlede ressursbruken ble holdt innenfor godkjent bevilgning.

I 2019 har NIM disponert samlede tildelinger på NOK 26 225 000. NIM har regnskapsført utgifter på NOK 23 039 912 og har avgitt belastningsfullmakter på til sammen NOK 1 872 577, jf. bevilgningsregnskapet og note B. Dette ga NIM et mindreforbruk på NOK 1 312 511 i 2019. Mindreforbruket fordelte seg med cirka NOK 600 000 på lønn og ca. NOK 700 000 på de resterende midlene.

Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak delvis ubesatte vakanser gjennom året, for høyt budsjetterte pensjonskostnader og styrehonorarer, samt høyere refusjoner fra NAV enn forventet. Mindreforbruket for de resterende midlene, skyldes bl.a. at oppussings- og utvidelseskostnader av kontorlokalene i Oslo, med forfall på slutten av 2019, ikke ble overført fra NIMs konto før første virkedag i 2020 (beløpet fremkommer som leverandørgjeld på NOK 691 721 i regnskapet). NIM har i 2019 blant annet avgitt seks innspill (hvorav to muntlige) til ulike FN komiteer i forbindelse med statens periodiske rapporteringer om menneskerettssituasjonen i Norge. Dette innebar en noe lavere reiseaktivitet enn tidligere år, noe som også førte til noe lavere utgifter enn budsjettert på internasjonale rapporteringer.

Av mindreforbruket på NOK 1 312 511, søkes NOK 1 250 000 overført til 2019, jf. beregninger i note B.

NIM har vært operativ siden september 2016, og antallet ansatte har gradvis økt siden dette. Institusjonens ledelse består av et styre og en direktør. Styret har det overordnete ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift, og er oppnevnt av Stortinget jf. § 6. Styret avholdt 7 møter i løpet av 2019.

NIMs tidligere assisterende direktør Adele Matheson Mestad, som fungerte som direktør etter at NIMs første direktør Petter Wille fratrådte i september 2018, ble i 2019 ansatt som ny direktør.

NIM har to kontorer. Et kontor ligger i Oslo, samlokalisert med Sivilombudsmannen jf. Innst. 240 S (2013-2014) hvor det fremgår at NIM skal være administrativt tilknyttet Sivilombudsmannen. NIM har også et kontor i Kautokeino med fem faste ansatte. Institusjonen som helhet har i løpet av 2019 endret sammensetningen av ansatte fra 17 faste og tre midlertidige stillinger til 19 faste stillinger og en midlertidig.

Endringen i sammensetningen av ansatte og overgang fra midlertidige til faste stillinger, knytter seg blant annet til at NIM i løpet av 2019 har overtatt mer av de administrative oppgavene som Sivilombudsmannen (SOM) gjør for NIM, samt at NIM har igangsatt et arbeid med å fullt overta drift og administrasjon av egen nettside, istedenfor at en ekstern leverandør gjør dette.

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter som er regnskapsført på kapittel 45 beløp seg til NOK 17 892 574, jf. note 2. mot ca. NOK 16 450 000 i 2018. Lønnsandel av driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet for kap. 45 er om lag 77,6 prosent. Av de totale lønnskostnadene utgjør NOK 168 194 styrehonorarer.

NIMs øvrige driftskostnader utgjorde totalt NOK 7 019 915 i 2019. Inkludert i dette beløpet er kostnader til leie og drift av lokaler i Oslo og Kautokeino, kostnader til kjøp av eksterne tjenester, reisekostnader og kontorkostnader, samt innkjøp av utstyr og inventar og utvidelse av kontorlokalene i Oslo.

I 2019 har det påløpt utgifter hos Sivilombudsmannen på NOK 1 872 577 knyttet til drift av virksomheten, som er regnskapsført hos Sivilombudsmannen, men belastet NIMs bevilgning. Disse utgiftene omfatter bl.a. utgifter til kontorlokaler og sentralbord, samt enkelte andre driftsutgifter.

Utbetalinger som NIM har regnskapsført på kapittel 45 til annen drift og investeringer utgjør hhv. NOK 4 832 632 og NOK 312 493, jf. note 3 og 5.

Mellomværende med statskassen utgjorde per 31. desember 2019 NOK -775 115. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværendet består av. Foruten rapportert mellomværende hadde NIM en påløpt leverandørgjeld på NOK 691 721 som ikke er betalt og derfor ikke fremkommer som utgift i årsregnskapet, jf. opplysninger om avregning med statskassen i note 8. NIM har ikke kapitalposter i statens kapitalregnskap.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor for NIM. Årsregnskapet for 2019 er ikke ferdig revidert. Revisjonsberetningen antas å foreligge innen utløpet av annet kvartal 2020.

Kautokeino, 2. mars 2020

Marit Berger Røsland
Styreleder

Adele Matheson Mestad
Direktør

For detaljert årsregnskap i tabeller henvises til pdf-versjonen av årsmeldingen.