FNs overvåkningsorganer og Norge – en historisk oversikt

FNs overvåkningsorganer behandler individklager og gir jevnlig anbefalinger til Norge. I alt har 28 individklager blitt behandlet, og 48 ganger har Norge mottatt anbefalinger. I 2019 mottok Norge anbefalinger fra to av organene.

FN har ni kjernekonvensjoner på menneskerettighetsområdet. Norge er nå tilsluttet åtte av disse etter at FNs konvensjon om tvungne forsvinninger ble ratifisert av Norge i august 2019. Alle konvensjonene har hvert sitt overvåkningsorgan, også kalt FN-komité, som følger opp medlemsstatenes oppfølging av konvensjonen.

Komiteene har tre hovedoppgaver: For det første skal de med jevne mellomrom gi anbefalinger til statene, på bakgrunn av rapporter fra statene om gjennomføringen av menneskerettighetene nasjonalt. For det andre publiserer komiteene på eget initiativ generelle kommentarer, som er tolkningsuttalelser eller anbefalinger knyttet til spesifikke artikler eller temaområder. For det tredje behandler komiteene individklager om brudd på menneskerettighetene, forutsatt at statene har akseptert en slik klageordning.

FNS NI KJERNEKONVENSJONER OM MENNESKERETTIGHETER

  • FNs rasediskrimineringskonvensjon 1965
  • FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 1966
  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 1966
  • FNs kvinnediskrimineringskonvensjon 1979
  • FNs torturkonvensjon 1984
  • FNs barnekonvensjon 1989
  • FNs konvensjon om migrantarbeidere 1990 (Norge er ikke part)
  • FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 2006
  • FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning 2006

Individklager mot Norge

Norge har akseptert klageordningene under fire av konvensjonene: FNs menneskerettighetskomité (som overvåker FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter), FNs torturkomité, FNs rasediskrimineringskomité og FNs kvinnekomité. I 2017 vedtok Stortinget at Norge ikke skulle slutte seg til klageordningene til FNs barnekomité, FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.1 Stortingets vedtak 454, 31. januar 2017. NIM har tidligere anbefalt at Norge burde slutte seg til disse klageordningene.2Se bl.a. NIMs årsmelding 2016 s. 21–23. I forbindelse med ratifikasjonen av FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning uttalte regjeringen at spørsmålet om tiltredelse vil vurderes på et senere tidspunkt.3Se Prop. 42 LS (2018–2019) pkt. 9, se også NIMs høringsuttalelse til Utenriksdepartementet av 27. september
2017, tilgjengelig på www.nhri.no.

Samlet sett har komiteene behandlet 28 individklager mot Norge. Halvparten av disse (14 saker) har blitt avvist, mens halvparten har blitt realitetsbehandlet.4Oversikten er basert på praksisdatabasen tilgjengelig på FNs høykommissær for menneskerettigheters nettside www.ohchr.org. Av de realitetsbehandlede sakene dreier det seg om ni saker for menneskerettskomiteen, tre for torturkomiteen og to for rasediskrimineringskomiteen. Kvinnekomiteen har ikke behandlet noen saker mot Norge.

Antall klager (komite: totalt/frifinnelse/brudd/avvist): Menneskerettighetskomiteen: 18/6/3/9; Torturkomiteen: 7/1/2/4; Rasediskrimineringskomiteen: 3/1/1/1; Kvinnekomitee: 0;
Grafisk oversikt over klager mot Norge til de respektive komiteene.

Komiteene har konkludert med at det forelå menneskerettighetsbrudd i seks saker, mens staten har blitt frifunnet i åtte. Tre av de seks sakene var for menneskerettighetskomiteen, som har konkludert med at det forelå brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter i forbindelse med henholdsvis manglende begrunnelse for ankenektelse i straffesak (brudd på art. 14 nr. 5), KRL-undervisningen i norsk skole (brudd på art. 18 nr. 4) og unødvendig lang pågripelse (brudd på art. 9 nr. 1).5 Se hhv. Aboushanif v. Norge (1542/2007), Leirvåg m.fl. v. Norge (1155/2003) og Spakmo v. Norge (631/1995). Torturkomiteen har konkludert med brudd på FNs torturkonvensjon i to utvisningssaker. Den ene saken gjaldt gjennomføringen av en utvisning til tross for at komiteen hadde bedt myndighetene om å avvente komiteens behandling (brudd på art. 22), mens den andre gjaldt en utvisning der komiteen mente det var stor risiko for at vedkommende ville bli utsatt for tortur ved retur (brudd på art. 3).6 Se hhv. Dar v. Norge (249/2004) og Eftekhary v. Norge (312/2007). I den sjette og siste saken konkluderte rasediskrimineringskomiteen med at frifinnelsen av en nynazist for rasistiske uttalelser var i strid med rasediskrimineringskonvensjonen (brudd på art. 4 og 6).7The Jewish community of Oslo m.fl. v. Norge (30/2003).

Anbefalinger tilknyttet statens rapporteringer

Norge mottok sine første anbefalinger om ivaretakelsen av menneskerettighetene under de ulike FN-konvensjonene fra FNs rasediskrimineringskomité i 1972. Siden den gang har Norge mottatt slike anbefalinger i forbindelse med statens rapporteringer totalt 48 ganger fra ulike overvåkningsorganer/komiteer.8En oversikt over alle anbefalingene ligger tilgjengelig på FNs høykommissær for menneskerettigheters nettside. NIM har laget en sammenstilling av anbefalingene Norge har fått i 2017–2019, tilgjengelig på www.nhri.no. I 2019 mottok Norge anbefalinger fra FNs komité for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og fra FNs rasediskrimineringskomité.9Hhv. CRPD/C/NOR/CO/1 (7. mai 2019) og CERD/C/NOR/CO/23-24 (2. januar 2019, høring i 2018).

Rapporteringssystemet foregår i korte trekk slik at statene med jevne mellomrom leverer rapporter til komiteene om gjennomføringen av konvensjonsrettighetene nasjonalt. De senere årene skjer dette som regel på bakgrunn av spesifikke spørsmål fra komiteene. Etter at staten har levert sin rapport, får andre aktører, som ulike relevante organisasjoner, anledning til å komme med tilleggsinformasjon til komiteen (såkalte skyggerapporter). Nasjonale institusjoner, slik som NIM, har nå en fast rolle i forbindelse med slike rapporteringer og avgir en egen skyggerapport. Deretter er det en muntlig høring av staten i komiteen (eksaminasjon), før komiteen til slutt gir sine anbefalinger («concluding observations») til staten om mulige tiltak for ivaretakelsen av menneskerettighetene.

Anbefalingene er ikke rettslig bindende. Det vil si at staten ikke er juridisk forpliktet til å følge komiteenes anbefalinger, men anbefalingene kan likevel ha en viss rettskildemessig vekt. Komiteens syn på et spørsmål kan også gi en pekepinn om hvordan de vil forholde seg dersom de mottar en individklage om spørsmålet. I tillegg har komiteene en pådriverfunksjon, og anbefalingene kan derfor gi uttrykk for hvordan statene ideelt sett bør innrette sin praksis.

I 2020 skal FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter gi anbefalinger til Norge. Med det vil Norge ha mottatt anbefalinger fra alle komiteene i den siste treårsperioden.10Ekskludert FNs komité for beskyttelse mot tvungen forsvinning, der Norge først ble part i 2019.

Oversikt over anbefalinger/rapporteringer 1972–2020

Årstallene i tidslinjen baserer seg primært på tidspunktet for komiteens anbefalinger, slik dette fremgår av FNs høykommissær for menneskerettigheters nettside www.ohchr.org. Der er det også en oversikt over alle rapporteringer med tilhørende dokumentasjon.