Høringsuttalelser og innspill

NIM avga 31 høringsuttalelser og innspill til regjeringen (inkludert underliggende etater) og Stortinget i 2019.

Utvalgte høringsuttalelser i 2019

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven

NIM mener at utvalgets grundige utredning inneholder mange vurderinger og forslag som vil kunne styrke gjennomføringen av menneskerettighetene innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig etterlyser NIM at det innføres et beslutningsstøttesystem i sektoren, slik FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne artikkel 12 krever. NIM foreslår også at man må gjøre nærmere vurderinger av tvangsmedisinering med antipsykotika, elektrokonvulsiv terapi (ECT) og skjerming opp mot EMK artikkel 3.

Forslag til ny barnevernslov

NIM mener at forslaget innebærer flere endringer som vil styrke menneskerettighetene på barnevernsområdet: Hensynet til barnets beste og rett til medvirkning løftes frem, barnevernstjenestens plikt til å følge opp både barn og foreldre ved tiltak er tydeliggjort, søsken gis rett til samvær etter omsorgsovertakelse, og det presiseres at samvær i hver enkelt sak etter omsorgsovertakelse må vurderes konkret og individuelt. Samtidig savner NIM gjennomgående en synliggjøring og vurdering av lovforslagenes forhold til menneskerettighetene. Dette er spesielt viktig i lys av det historisk høye antall norske barnevernssaker som er tatt inn til behandling i EMD.

Forslag til ny etterretningstjenestelov

NIM mener forslaget har flere problematiske sider, særlig i lys av retten til privatliv (personvern). Samtidig er NIM positiv til at forslaget legger opp til en større grad av åpenhet om E-tjenesten. Forslaget reiser flere kompliserte menneskerettslige spørsmål og avveininger. NIM mener forslaget har forbedringspotensial på en rekke punkter for bedre å ivareta menneskerettslige krav – både når det gjelder omfanget av et slikt overvåkingssystem og hvilke kontroll- og rettssikkerhetsmekanismer som bør være på plass for å minimere risikoen for at systemet misbrukes.

Forslag til endringer i vergemålsloven

NIM mener at departementet, for å ivareta sine menneskerettslige forpliktelser fullt ut, bør vurdere en systematisk endring av hele vergemålsinstituttet og innføre en rett til beslutningsstøtte slik det kreves av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne artikkel 12. Samtidig mener NIM at de konkrete endringene i forslaget vil bidra til å synliggjøre den enkeltes reelle vilje i vurderingene av om det skal gis vergemål eller ikke, noe som vil styrke implementeringen av menneskerettighetene.

Alle høringsuttalelser avgitt i 2019

 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet, 20. desember.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer, 19. desember.
 • Innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om stortingsmelding om boligsosial politikk, 18. desember.
 • Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven, 16. desember.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i personopplysningsloven mv., 6. desember.
 • Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om lov om Eldreombudet, 5. desember.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, 2. desember.
 • Høringsuttalelse til Kulturdepartementet om forslag til ny, heilskapleg språklov, 15. november.
 • Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet om politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige, 28. oktober.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i utlendingsloven m.m. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker, 15 oktober.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskaps- departementet om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.), 9. oktober.
 • Høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, 1. oktober.
 • Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland, 27. september.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – innstramninger i utvisningsregelverket mv., 14. august.
 • Innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om regjeringens arbeid med strategi for kunstig intelligens, 1. august.
 • Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet om forslag til ny barnevernslov, 5. juli.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til forskrift om pass og nasjonalt ID-kort, 7. juni.
 • Høringsuttalelse til Kulturdepartementet om forskrift om tilskuddsordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse, 21. mai.
 • Innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovsfesting av retten til å søke asyl), 13. mai.
 • Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet om NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem, 9. mai.
 • Innspill til Stortingets justiskomité om Prop. 42 LS (ratifikasjon av konvensjon om tvungne forsvinninger med forbehold og erklæringer), 1. april.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker, 21. mars.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker, 21. mars.
 • Innspill til Utdanningsdirektoratet om læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), 18. mars.
 • Høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet om forslag til endringer i reindriftsloven, 15. mars.
 • Høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet om NOU 2018: 11 Ny fjellov, 28. februar.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i vergemålsloven, 14. februar.
 • Høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten, 12. februar.
 • Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i reglene om kildevern, 1. februar.
 • Innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om forslag til endringer i sameloven (konsultasjoner), 14. januar.
 • Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer i opplæringslova, 11. januar.

Se oversikt over NIMs høringsuttalelser her.

Innspill til internasjonale overvåkningsorganer

I 2019 avga NIM seks innspill til internasjonale overvåkningsorganer.

 • FNs komité for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD): supplerende rapport til komiteen og muntlig innspill på komiteens høring av Norge, 11. februar og 25. mars.
 • FNs menneskerettighetsråd, Universal Periodic Review (UPR): deltakelse på høring av Norge og innledning (videooverført) i FNs menneskerettighetsråds plenum ved godkjenning av Norges UPR-rapport med anbefalinger, 6. mai og 19. september.
 • FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK): muntlig og skriftlig innspill til utkast til Norges 6. periodiske rapport, 16. september.

Se oversikt over NIMs internasjonale rapportering her.