Kommunikasjon

NIM i offentligheten

NIM skal informere om menneskerettighetene i Norge. Formidlingsfunksjonen ivaretas blant annet ved å delta aktivt i samfunnsdebatten. I 2019 har NIM også drevet omfattende foredragsvirksomhet – og deltatt på nærmere 300 arrangementer og møter.

I 2019 har mange menneskerettslige problemstillinger preget nyhetsbildet, og NIM har uttalt seg i en rekke saker, både i lokal og nasjonal presse. NIMs talspersoner har gjestet TV-programmer som Dagsnytt 18, Torp, Debatten og Nytt på Nytt. NIM har også bidratt med kronikker og deltatt i radioprogrammer og podkaster. I tillegg har NIM vært kilde og bidratt med bakgrunnsinformasjon til journalister i mange mediesaker med menneskerettslig relevans. NIM har også vært aktiv i sosiale medier, og i 2019 ble det publisert nærmere 400 innlegg i NIMs kanaler.

Et utvalg av NIMs kronikker

 • «Kunnskapen vi trenger, har vi hatt lenge», kronikk i Bergens Tidende.
 • «Domstolene: Et varsku det må lyttes til», kronikk i Dagsavisen.
 • «Prøvekanin for Facebook-foreldre», kronikk i NRK Ytring.
 • «Innføringen av menneskerettighetene i Grunnloven styrket vårt førstelinjeforsvar», kronikk i Aftenposten.
 • «Hatet mot LHBT-personer», kronikk i VG.
 • «Menneskerettigheter trekker i ulik retning», kronikk i Morgenbladet.
 • «Kommunepolitikere kan være ansvarlige for brudd på eldres menneskerettigheter», kronikk i Aftenposten.
 • «Klimarettssaken er rettslig nybrottsarbeid», kronikk i Morgenbladet.
 • «Har PST rettsstatlig ryggmargsrefleks?», kronikk i Dagbladet.

NIM i media – nøkkeltall

Antall oppslag: 456
Antall riksoppslag: 218

«Den største andelen oppslag i 2019 er publisert på nett og i rikspresse. Aftenposten er kilden som hyppigst har omtalt NIM.»

Medietyper

Papir (31 %) Nett (63 %) TV/radio (6 %)
NIM ble omtalt positivt i 38 prosent av artiklene i 2019, mens 58 prosent av sakene var nøytrale og 4 prosent var negative.

Synlighet og tendens

Diagrammet viser antall oppslag innenfor hver synlighetskategori krysskoblet med tendens. Synlighet måles på en femdelt skala fra perifer omtale, der NIM nevnes helt kort avslutningsvis, til fullt fokus, der NIM nevnes i tittel. Tallgrunnlag for grafen.

Kilder

Rikspresse (48 %) Lokalavis (23 %) Regionavis (14 %) Fagpresse (13 %) Magasin/tidskrift (2 %)
Rikspresse (48 %) Lokalavis (23 %) Regionavis (14 %) Fagpresse (13 %) Magasin/tidskrift (2 %)

Arrangementer

Egne arrangementer

I 2019 har NIM arrangert og vært medarrangør for 13 arrangementer.

 • Åpent møte om menneskerettigheter, vold og overgrep, arrangert i samarbeid med Tysfjord kommune. Tysfjord, 8. januar.
 • Lanseringsseminar for NIMs rapport «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet», arrangert i samarbeid med Domstolkommisjonen. Oslo, 5. mars.
 • Frokostmøte: «Norge snakker om vergemål. FN snakker om beslutningsstøtte. Hva krever CRPD?», arrangert i samarbeid med LDO. Oslo, 21. mars.
 • Lansering av nordsamisk versjon av rapporten «Vold og overgrep i samiske samfunn». Kautokeino, 27. mars.
 • Lanseringsseminar for NIMs årsmelding for 2018: «Menneskerettighetssituasjonen i Norge – hvor trykker skoen?». Oslo, 5. april.
 • Seminar under FNs permanente forum for urfolk: «Violence and Abuse in Indigenous Communities», arrangert i samarbeid med flere aktører. New York, 24. april.
 • Seminar i forbindelse med Europarådets 70-årsjubileum, arrangert i samarbeid med Utenriksdepartementet og Det Europeiske Wergelandsenteret. Oslo, 9. mai.
 • Menneskerettighetsseminar i Eidsvollsbygningen, arrangert i samarbeid med Eidsvoll 1814. Eidsvoll, 15. mai.
 • Grunnlovseminar, arrangert i samarbeid med Forskergruppe for Konstitusjon og Rettigheter (UiO). Oslo, 16. mai.
 • Seminar om urfolksrettigheter og næringsutvikling, arrangert i samarbeid med OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Karasjok, 5.–6. juni.
 • MR-forum: Statens ansvar for norske IS-mødre og deres barn? Seminar arrangert i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter (UiO). Oslo, 14. juni.
 • Debatt under Arendalsuka: «Grenser i det grenseløse – debatt om ny E-lov». Arendal, 15. august.
 • Lanseringsseminar for NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer». Oslo, 29. august.

Andre arrangementer og møter

Hvert år holder NIM foredrag og innlegg og er deltaker på et stort antall arrangementer, møter, kollokvier, seminarer og debatter, både nasjonalt og internasjonalt. I 2019 deltok NIM på nærmere 300 arrangementer og møter (i regi av eksterne eller NIM). Her er et utvalg:

 • Kollokvie om ny etterretningstjenestelov, i regi av NIM. Oslo, 22. januar.
 • Møte med FNs spesialrapportør for forenings- og forsamlingsfrihet. Oslo, 13. februar.
 • Årlig møte i GANHRI. Genève, 5.–7. mars.
 • Foredrag på årlig kurs i samerett, i regi av Juristenes Utdanningssenter. Alta, 14.–15. mars.
 • Paneldeltaker under NOAS’ lansering av rapporten «Rikets tilstand på asylfeltet». Oslo, 26. mars.
 • Overlevering av NIMs eldrerapport til eldre- og folkehelseministeren. Oslo, 29. mars.
 • Foredrag på Demenskonferansen. Ålesund, 10. april.
 • Kontaktmøte med Sametinget. Karasjok, 20. mai.
 • Presentasjon av NIMs årsmelding 2018 for Stortingets justiskomité. Oslo, 21. mai.
 • Møte med Stiftelsen Rettferd for taperne. Oslo, 22. mai.
 • Foredrag om Instanbulkonvensjonen på nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, i regi av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Oslo, 22. mai.
 • Appell under Rusken på nett-aksjonen 2019. Oslo, 28. mai.
 • Presentasjon av NIMs årsmelding under Sametingets plenum. Karasjok, 5. juni.
 • Møte med Forsvarsdepartementet om ny etterretningstjenestelov. Oslo, 11. juni.
 • Møte med Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet om oppfølging av internasjonale anbefalinger. Oslo, 11. juni.
 • Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av eldreombud. Oslo, 12. juni.
 • Foredrag for lederforum for kontrollkommisjoner i psykisk helsevern. Gardermoen, 14. juni.
 • Stand under Oslo Pride. Oslo, 19.–22. juni.
 • Deltaker på EMRIPs årlige sesjon. Genève, 15.–19. juli.
 • Møte om kommuners menneskerettighetsansvar med Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Lund, 26. august.
 • Dialogmøte med høykommisæren for menneskerettigheter. Genève, 4. september.
 • Foreleser på kurs for ansatte i UD og Norad. Oslo, 4. september.
 • Møte med Justisdepartementets lovavdeling om vergemål. Oslo, 10. september.
 • Foredrag på internseminar for hatkrimgruppen på Manglerud politistasjon. Oslo, 13. september.
 • Deltakelse i debatt om straffeloven § 185 i regi av Oslo Redaktørforening. Oslo, 17. september.
 • Møte med FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø. Oslo, 17. september.
 • Møte med FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Oslo, 4. oktober.
 • Foredrag på konferanse i regi av Den norske dommerforening. Gardermoen, 14. oktober.
 • Møte med Maltas ombudsinstitusjon for personer med nedsatt funksjonsevne. Oslo, 15.–17. oktober.
 • Møte om Istanbulkonvensjonen med arbeidsgruppen som utarbeider ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Oslo, 21. oktober.
 • Foredrag for jurister i Barne- og familiedepartementet. Oslo, 24. oktober.
 • Møte med Barne- og familiedepartementet om forslag til ny barnevernslov. Oslo, 24. oktober.
 • Møte med Kulturdepartementet om oppfølging av anbefalinger fra CRPD. Oslo, 28. oktober.
 • Foredrag på barnefaglig konferanse, i regi av Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet. Oslo, 31. oktober.
 • Foredrag på konferanse for landets kontrollkommisjoner i det psykiske helsevernet. Oslo, 8. november.
 • Foredrag på konferansen X-trem i regi av Kripos. Oslo, 8. november.
 • Diskusjonsmøte om forslaget til ny tvangsbegrensningslov, i regi av NIM. Oslo, 13. november.
 • Møteleder under ENNHRIs årsmøte. Brussel, 13.–14. november.
 • Deltakelse i debatt på arrangementet «Freedom of speech vs Freedom of religion», i regi av LIM, Født Fri og Oslo Freedom Forum. Oslo, 14. november.
 • Foredrag på seminar om folkeregistrering og statistikk, i regi av Sametinget. Karasjok, 20. november.
 • Innlegg på den nasjonale feiringen av FNs barnekonvensjon, i regi av Barne- og familiedepartementet, Barne- og familiedirektoratet og Sjumilssteget. Oslo, 20. november.
 • Presentasjon av NIMs rapport om nasjonale minoriteter på kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter. Oslo, 21. november.
 • Møte med WWF om klima og menneskerettigheter. Oslo, 21. november.
 • Innlegg på åpningsmøte for kampanjen «Taushet tar liv», i regi av LDO og Krisesentersekretariatet. Oslo, 26. november.
 • Foredrag om aktuelle saker på menneskerettighetsfeltet for BUFDIR. Oslo, 29. november.
 • Møte med Danmarks nasjonale institusjon for menneskerettigheter om menneskerettigheter og næringsliv. Oslo, 4. desember.
 • Deltakelse i paneldebatt om aktuelle utfordringer for FNs menneskerettsråd og små lands rolle i rådet. Island, 10. desember.