Document number: NOU 2012: 11

Deadline: 01/10/2014

Consultation name: Høring

Consultation type: law

Date: 23/10/2013

Upload date: 07/02/2014

Categories:

Comment: Justis- og beredskapsdepartementet sendte 23. oktober 2013 på høring utredningen NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett. Lovutvalget ble oppnevnt 15. februar 2013 som følge av EMDs avgjørelse i saken Lindheim og andre mot Norge som ble avsagt 12. juni 2012. EMD kom i avgjørelsen til at tomtefesternes adgang til å kreve forlenging av tomtefesteavtaler på samme vilkår som før og uten tidsbegrensning etter tomtefesteloven § 33, var i strid med vernet om eiendomsretten etter EMK første protokoll artikkel 1. Utvalgets mandat var å legge frem forslag til endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste for å bringe disse i samsvar med EMK første protokoll artikkel 1. Utvalget ble bedt om å legge til grunn at det fortsatt skal gjelde en lovfestet rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Videre skulle forslagene ivareta de boligsosiale hensyn som ligger til grunn for tomtefesteloven, samtidig som de skulle ivareta grunneiernes eiendomsrett og behov for forutberegnelighet. Ett av lovutvalgets medlemmer mente at mandatet som lå til grunn for utvalgets arbeid, bygget på en uriktig forståelse av domspremissene i EMDs avgjørelse i Lindheim og andre mot Norge. Medlemmet mente at det var helheten i dagens tomtefestelov, og fordelingen av de sosiale og økonomiske fordelene og ulempene mellom partene, som EMD fant å være i strid med menneskerettighetene, og at det derfor var direkte feil at utvalget ble bedt om bare å utrede tomtefesteloven § 33 om forlengelse på samme vilkår som før. For å bringe tomtefestelovens regler i samsvar med EMDs dom presenterte utvalget fem ulike løsningsmodeller for regulering av festeavgift ved forlengelse. En sjette modell ble lansert av medlemmet som hadde fremmet innvendinger mot utvalgets mandat. Utvalgets øvrige medlemmer vurderte ikke den sistnevnte modellen nærmere, ettersom den falt utenfor mandatet. Høringsfristen var 10. januar 2014.