Court composition: chamber

Case name: 1176/10

Date: 17/12/2015

Institution type: emd

Document type: decision

Upload date: 03/02/2016

Categories:

Comment: EMDs avgjorde 17. desember 2015 klagesaken Kristiansen mot Norge. Spørsmålet var om retten til rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1 var krenket ved at et jurymedlem var upartisk. Klageren var av lagmannsretten med jury funnet skyldig i forsøk på voldtekt. Under rettssaken, rett etter at fornærmede hadde avgitt sin forklaring, meddelte et av jurymedlemmene at hun hadde kjennskap til fornærmede. Fornærmede hadde gått i samme klasse som jurymedlemmets fosterdatter på skolen, og de hadde møttes i bursdager og lignende. Jurymedlemmet hadde den gang oppfattet fornærmede som en «rolig og stille» person. Lagmannsretten fant ikke jurymedlemmet inhabilt og medlemmet deltok både under behandlingen av skyldspørsmålet og utmålingen av straffen. EMD uttalte at vurderingen om et jurymedlem var inhabil etter EMK artikkel 6 nr. 1 hadde både en subjektiv og objektiv side. Den subjektive vurderingen knyttet seg til en konkret vurdering av om det aktuelle jurymedlemmet var upartisk i saken, mens den objektive vurderingen handlet om hvordan forholdet objektivt sett tar seg ut. EMD fremhevet at tilliten til rettssystemet er vesentlig i et demokratisk samfunn. I sin konkrete vurdering la EMD vekt på at jurymedlemmet hadde gitt uttrykk for en forutinntatt mening om fornærmedes personlige karakter. Denne holdningen kom til uttrykk på at tidspunkt hvor det kunne tolkes som en kommentar til vitneavhørene av fornærmede og klageren. Omtalen av fornærmede som «rolig og stille» ble ansett å være positivt ladet. EMD var enige med norsk Høyesterett i at jurymedlemmets kjennskap til fornærmede etter en subjektiv vurdering var for fjerntliggende til å svekke hennes upartiskhet. Domstolen fant imidlertid at en objektiv vurdering av det samlede inntrykk som medlemmets opptreden og deltagelse i straffesaken, tilsa at jurymedlemmet var inhabilt. EMD konkluderte enstemmig med at det forelå et brudd på EMK artikkel 6 nr. 1.