Date: 11/06/2016

Institution type: ldo

Document type: case

Upload date: 03/02/2016

Categories:

Comment: Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om alders diskriminering i ansettelsesprosess. Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 5 januar 2016 uttalelse i sak med spørsmål om alders diskriminering av en 55 år gammel søker til stilling som konsulent ved X tingrett. Søkeren A ble ikke innstilt til noen av de tre utlyste stillingene hun søkte på. De som ble innstilt var betydelig yngre enn henne. Tingretten anførte at det var behov for en ?foryngelse?, og at dette var et sterkt argument i tilsettingen, selv om andre hensyn også ble vektlagt. I tillegg viste tingretten til at A kunne fremstå som overkvalifisert for en av stillingene og at det var usikkert hvorvidt hun ville vært tilfreds med de oppgavene som stillingen innebar på sikt. Ombudet viste i sin vurdering til det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet ? som krever at den best kvalifiserte søkeren basert på en samlet vurdering tilbys stillingen. Ombudet fant at As kvalifikasjoner betydelig overgikk kvalifikasjonene til de tre som ble innstilt. I tillegg fant ombudet at tingretten ikke hadde sannsynliggjort at A ikke oppfylte de øvrige krav til stillingen. Det at A på tross av dette ikke ble tilbudt stillingen, samt den lavere alderen på de som ble ansatt tilsa ifølge ombudet at alder var avgjørende i beslutningen om å ikke innstille A. Videre vurderte ombudet tingrettens påstander om at A kunne fremstå som overkvalifisert og viste til at disse spørsmål, samt As interesse for arbeidsoppgavene ikke ble forsøkt avklart med A. De ble heller ikke nedtegnet men først fremmet som relevante i forbindelse med As klage. Etter ombudets syn hadde tingretten ikke sannsynliggjort at A ikke ble diskriminert på grunn av alder. Ombudet vurderte så hvorvidt forskjellsbehandlingen likevel var tillat fordi den hadde et saklig formål, var nødvendig for dette formål og ikke uforholdsmessig inngripende. Tingrettens ønske om foryngelse var begrunnet i kontinuitetshensynet; i det at mange av de nåværende saksbehandlere var eldre, og at kunnskap og kompetanse ville forsvinne samtidig i det de sluttet om noen år. Ombudet viste i sin vurdering til lignende saker fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda med nærmest lik alderssammensetning som i den aktuelle saken, der kontinuitetshensynet ble ansett for ivaretatt selv om søkeren ble ansatt. Forskjellsbehandlingen ble dermed ikke ansett som saklig, og kunne derfor heller ikke være lovlig. Ombudet konkluderte med at tingretten diskriminerte A på grunn av alder da hun ikke ble innstilt til stillingen som konsulent.