Date: 18/01/2016

Document type: report

Upload date: 17/02/2020

Categories:

Comment: Rapport fra Utlendingsnemnda til Justis- og beredskapsdepartementet angående varig ordning for lengeværende barn Utlendingsnemnda (UNE) oversendte 18. januar 2016 en rapport til Justis- og beredskapsdepartementet angående varig ordning for lengeværende barn. Rapporten omhandlet praktiseringen av utlendingsforskriften § 8-5 fra dens ikrafttredelse 8. desember 2014 og fram til 1. desember 2015. I 2014 ble forskriften endret, slik at for medfølgende barn som har oppholdt seg i Norge i mer enn 4 ½ år, skal barns tilknytning til Norge tillegges sterkere vekt enn tidligere. Rapporten beskrev praksis for omgjøring der barns tilknytning var et sentralt tema i saker der det tidligere var gitt avslag på asyl på grunn av manglende beskyttelsesbehov eller humanitært grunnlag. UNEs rapport fremhevet at omgjøringsadgangen i denne type saker hadde økt fra 45 % til nærmere 82 % etter forskriftsendringen. Det var gitt oppholdstillatelse til drøyt 100 familier og 200 barn av hensyn til barns tilknytning. Dette utgjorde rundt 50 % av lengeværende barnefamiliene som ba om omgjøring i denne perioden. UNE tolket sin egen praksis dithen at hensynet til barnets beste og barns tilknytning generelt ble tillagt større vekt enn før forskriftsendringen. Det ble likevel tatt forbehold om at det i disse omgjøringssakene alltid er tale om skjønnsmessige avgjørelser, med varierende og ofte komplekse saksforhold.