Legislation type: instruks-retningslinjer

Date: 28/10/2016

Upload date: 19/01/2020

Categories:

Comment: Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep for perioden 2016- 2021. Proposisjon gir en oversikt over tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn, og over hovedutfordringene knyttet til temaet. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak og strategier for å møte disse utfordringene.