Institution type: european-social-charter

Upload date: 03/09/2016

Categories:

Comment: Den europeiske komité for sosiale rettigheter (sosialrettskomiteen) offentliggjorde i januar 2016 sine konklusjoner for 2015 om Norges gjennomføring av Den reviderte europeiske sosialpakten (RESP). Konklusjonene er basert på gjennomgangen av Norges tolvte statsrapport avgitt 27. mars 2015. Temaet for konklusjonene var Norges gjennomføring av de forpliktelsene som etter sosialpakten omhandler barn, familier og migranter. For perioden 2010?2013 vurderte komiteen gjennomføringen av: Artikkel 7 om retten til beskyttelse for barn og unge; Artikkel 8 om retten for arbeidende kvinner til beskyttelse av morsrollen; Artikkel 16 om retten for familier til sosial, juridisk og økonomisk beskyttelse; Artikkel 17 om retten for mor og barn til sosial og økonomisk beskyttelse. ? Artikkel 19 om retten til beskyttelse og assistanse for gjestearbeidere og deres familier ? Artikkel 27 om retten for arbeidere med familieansvar til like muligheter og behandling ? Artikkel 31 om retten til bolig Komiteen konkluderte med at norske myndigheter oppfylte sine forpliktelser etter sosialpakten på 19 av de 29 rettsområdene som var gjenstand for vurdering. Komiteen ba om ytterligere informasjon på paktens artikler 7 nr. 5, 7 nr. 8, 17 nr.1, 19 nr.2 og artikkel 31 nr.2 i neste rapport. De to første forholdene gjaldt retten til beskyttelse for barn og unge i arbeid (artikkel 7 nr. 1 og nr. 3). Norsk regelverk er ikke i overenstemmelse med sosialpakten da arbeidsmengden og tidslengden som tillates for barn i skoleferier anses å være for mye. Det tredje kritikkverdige forholdet gjaldt familiers rett til sosial, juridisk og økonomisk beskyttelse (art.16). Komiteen konkluderte med at Norges regelverk ikke samsvarer med sosialpakten idet barn må ha hatt 12 måneders opphold i Norge før deres familier mottar barnebidrag. De to siste forholdene som ble kritisert gjaldt gjestearbeidere og deres familier (art.19 nr. 4 og nr. 10). Komiteen påpekte manglende samsvar med sosialpakten fordi noen kommuner krever at gjestearbeidere, både ansatte og selvstendig næringsdrivende, må ha minst to års opphold i Norge før man har rett til bolig gjennom kommunen.