Date: 15/05/2015

Upload date: 03/09/2016

Categories:

Comment: Likestillings- og diskrimineringsnemda fattet 12. mai 2015 et vedtak angående NRKs forbud mot bruk av religiøse symboler for programledere under nyhetssendinger. Hovedspørsmålet i saken var rekkevidden av vernet mot å bli diskriminert på grunn av religion. NRK hadde siden 1960-tallet hatt et absolutt forbud mot bruk av religiøse symboler under nyhetssendinger. Forbudet var ikke skriftlig nedfelt, men fulgte av lang og fast praksis hos NRK. Diskrimineringsombudet tok på eget initiativ stilling til lovligheten av dette forbudet i en uttalelse av 27. mai 2014, der de konkluderte med at NRK brøt diskrimineringsloven. Nemda anså spørsmålet om nyhetsprogramlederes bruk av religiøse symboler, som en konflikt mellom to menneskerettighetsbestemmelser: vernet for religionsutøvelse etter EMK artikkel 9, og vernet av ytringsfriheten og pressens særlige rolle etter EMK artikkel 10. Nemda kommenterte at når to menneskerettighetsbestemmelser kommer i konflikt med hverandre, så skal det mer til for å konstatere at det foreligger et menneskerettighetsbrudd. I sin vurdering tok nemda utgangspunkt i nasjonal lovgivning, tolket i lys av internasjonale rettskilder. Nemda slo først fast at forbudet mot å bære religiøse symboler innebar forskjellsbehandling. Deretter vurderte de hvorvidt forskjellsbehandlingen likevel var lovmessig, fordi den 1) ivaretok et saklig formål, 2) var nødvendig for å oppnå det saklige formålet, og 3) det var et proporsjonalt forhold mellom det man ønsket å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen var for den eller de som ble dårligere stilt. Alle disse tre vilkårene måtte være oppfylt for at forskjellsbehandlingen kunne anses som lovmessig. Nemda fant at hensynet til at nyhetsprogramledere skulle framstå som nøytrale og upartiske, var et saklig formål. Deretter vurderte de hvorvidt forbudet var nødvendig for å skape nøytral nyhetsformidling, og la blant annet stor vekt på at NRK som uavhengig nyhetsformidler hadde et særlig sterkt vern etter EMK artikkel 10, og at ytringsfriheten omfattet både innholdet i det som ble formidlet, samt den form innholdet ble publisert i. Det ble ansett som nødvendig for å beskytte pressens troverdighet at nyhetssendingen var nøytral. Videre ble det ikke funnet mulig å oppnå nøytralitet i nyhetsformidlingen med mindre inngripende virkemidler. Til slutt foretok likestillings- og diskrimineringsnemda en proporsjonalitetsvurdering av forbudet, gjennom en interesseavveining mellom NRKs behov for nøytralitet i nyhetsformidlingen og nyhetsprogramledere som ifølge sin religion hadde en plikt til å bære religiøse symboler. Nemda fant at i den grad forbudet kunne anses som en begrensning for enkeltes jobbmuligheter i NRK, så måtte en slik begrensning aksepteres. Det ble bemerket at kun et lite antall av NRKs ansatte jobbet som nyhetsprogramledere og debattprogramledere, at forbudet gjaldt utelukkende under presentasjon av nyheter og ledelse av debattprogrammer, og bare en liten del av nyhetsprogramledernes arbeidsdag var direkte knyttet til sendinger. På denne bakgrunn konkluderte likestillings- og diskrimineringsnemda med at NRKs forbud mot bruk av religiøse symboler under nyhetssendinger, ikke var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Avgjørelsen var enstemmig.