Date: 08/12/2015

Upload date: 01/07/2016

Categories:

Comment: Torturforebyggingsenhetens besøksrapport fra Trandum Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøkte Politiets utlendingsinternat på Trandum 19.?21. mai 2015. Under besøket fant forebyggingsenheten at hensynet til kontroll og sikkerhet samlet sett gis for stort gjennomslag på bekostning av hensynet til den enkeltes integritet. Dette viste seg gjennom internatets fratakelse av mobiltelefoner, innlåsing samt rutinemessig kroppsvisitasjon med full avkledning. På visse områder fremsto rutinene som mer inngripende enn i mange fengsler. Det ble uttrykt bekymring for at alle kontrolltiltakene kan føre til økt uro og uønskede hendelser i stedet for trygghet. Det ble også vist til svakheter ved flere vedtak om bruk av isolasjon. Forebyggingsenheten anbefalte at kroppsvisitasjon kun bør gjennomføres etter en konkret vurdering, da en slik visitasjon utgjør et alvorlig inngrep, jamfør uttalelser fra CPT og EMD . Videre ble det anbefalt at alle vedtak om bruk av restriksjoner bør inneholde en beskrivelse av hendelsen og informasjon om hvorfor mindre inngripende tiltak ikke var tilstrekkelige. Det psykososiale miljøet ved utlendingsinternatet fremsto ikke som tilfredsstillende for barn. Internatet var preget av stress og uro med noen opptøyer, selvskading og selvmordsforsøk ? hvilket noen av barna hadde vært vitner til. Det ble bemerket at etter sitt besøk på Trandum hadde Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg i en rapport påpekt at barn og unge påføres traumer og andre psykiske lidelser ved å være på internatet. Forebyggingsenheten pekte videre på svakheter ved helsetilbudet. Det ble vist til at kontraktsforholdet mellom helsetjenestens leger og Politiets utlendingsenhet kunne reise spørsmål ved legetjenestens faglige uavhengighet og undergrave tillitsforholdet til pasienten. Internatet gjennomførte dessuten ikke rutinemessig helsesamtaler med nyankomne, til tross for anbefalinger om dette fra Europarådets torturforebyggingskomité. Forebyggingsenheten fulgte også en uttransportering, der de internerte ble fraktet til Gardermoen flyplass. Forebyggingsenheten viste til anbefalinger fra CPT om at uttransport bør annonseres på forhånd, og at den det gjelder, skal få tilbud om psykologisk oppfølging, noe som generelt var manglende på Trandum.