Date: 30/09/2016

Document type: Stortingsmelding

Upload date: 13/08/2020

Categories:

Comment: Regjeringen motsetter seg at enkeltpersoner skal kunne klage inn Norge til FN-komiteene som har ansvar for å overvåke overholdelsen av tre FN-konvensjoner. Dette gjelder FNs barnekonvensjon (BK), FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Regjeringens innvendinger er at denne overvåkningen begrenser vårt nasjonale handlingsrom og de er redd for at tolkningen av konvensjonen skal «gå for langt».