Court composition: avdeling

Case name: HR-2016-01857-A

Date: 01/09/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 27/05/2020

Categories:

Comment: På vegne av E har forsvareren gjort gjeldende at lagmannsrettens bevisbedømmelse ikke kan legges til grunn, fordi lagmannsretten har trukket for vidtrekkende slutninger fra den omstendighet at E ikke kunne gi "noen rimelig forklaring" på de bevisene som påtalemyndigheten førte i lagmannsretten. Det er vist til uskyldspresumsjonen i Grunnloven § 96 andre ledd, jf. EMK artikkel 6 nr. 2.