Court composition: norges-hoyesteretts-ankeutvalg

Case name: HR-2016-01862-U

Date: 02/09/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 27/05/2020

Categories:

Comment: Saken gjelder anke over lagmannsrettens lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for blant annet ruspåvirket kjøring etter vegtrafikkloven § 22 første ledd og forsøk på legemsbeskadigelse etter straffeloven 1902 § 229 første straffalternativ, hvor siktedes anke ble forlagt hos påtalemyndigheten i 18 måneder etter lagmannsrettens dom.