Court composition: avdeling

Case name: sak nr. 2016/1196

Date: 20/12/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 16/07/2020

Categories:

Comment: Avgjørelsen avklarer Norges folkerettslige forpliktelser ved avgjørelser om fratakelse av rettslig handleevne i forhold til Grl., EMK og CRPD. Avsnitt 47: Grunnloven § 92 er ikke noen inkorporasjonsbestemmelse, men pålegger myndighetene å håndheve menneskerettskonvensjoner på det nivå de er gjennomført i norsk rett, jf. HR-2016-2554-P avsnitt 70 (Holship).