Court composition: avdeling

Case name: sak nr. 2016/1999

Date: 01/02/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 27/05/2020

Categories:

Comment: Høyesterettsdommen gir veiledning for forståelsen av straffeprosessloven § 400 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5. Høyesterett kom til at både intern norsk rett og folkeretten bygger på at en gjenåpningssak er en fortsettelse av den opprinnelige saken. Det kan da ikke fastslås at SP artikkel 14 nr. 5 krever full prøving i to instanser etter gjenåpningen. Høyesterettsdommen gir veiledning for forståelsen av straffeprosessloven § 400 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5.