Propent: Justis- og beredskapsdepartementet

Consultation type: law

Legislation type: lov

Proponent: Justis- og beredskapsdepartementet

Date: 21/06/2017

Document type: Proposisjon til Stortinget

Upload date: 09/11/2017

Categories:

Comment: Nytt rettslig grunnlag i utlendingsloven skal gi politiet adgang til å kreve opplysninger om beboere i asylmottak dersom visse vilkår er oppfylt. I proposisjonen foreslås det et rettslig grunnlag for at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere. Politiet skal også få slike opplysninger om beboere som har permisjon fra mottaket eller omsorgssenteret. Videre skal politiet få opplysninger om dato for når en beboer flyttet til og/eller fra mottaket eller omsorgssenteret. I den grad det finnes opplysninger om hvor tidligere beboere har flyttet, skal politiet få utlevert opplysninger om nytt bosted. Opplysninger som nevnt kan kreves utlevert når dette er nødvendig for politiets oppgaver etter utlendingsloven eller oppgaver knyttet til politimessige formål.