Propent: Justis- og beredskapsdepartementet

Legislation type: lov

Proponent: Justis- og beredskapsdepartementet

Date: 28/04/2017

Document type: Proposisjon til Stortinget

Upload date: 20/02/2020

Categories:

Comment: Lovendring skal avklare bruk av fengsling og andre tvangsmidler overfor utlendinger, da dagens rettstilstand etterlater unødige tvilsspørsmål. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven om internering og andre tvangsmidler. Formålet er først og fremst å avklare og tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven, da generelle henvisninger til bestemmelser i straffeloven skaper unødige tvilsspørsmål om hva som skal gjelde konkret på utlendingsfeltet. I tillegg gis det en egen bestemmelse om pågripelse og internering av mindreårige. Bestemmelsen innebærer en langt tydeligere og mer detaljert regulering av saker som gjelder medfølgende barn i barnefamilier og enslige mindreårige.