Publisher: 17/02/2020

Date: 30/03/2017

Upload date: 17/02/2020

Categories:

Comment: I rapporten redegjøres det for hvilke mekanismer som kan utløses av at barn utsettes for marginalisering i sammenheng med barnefattigdom. Rapporten tar grundig for seg hvordan manglende materielle vilkår forsterker andre utfordringer og totalt sett vil kunne medføre marginalisering og utenforskap. Det er en klar sammenheng mellom marginalisering på bakgrunn av familiens dårlige økonomiske stilling og økt risiko for at barn og unge får en vanskelig oppvekst. I et menneskerettslig perspektiv vil man se at barnefattigdom påvirker hvordan barns rettigheter etter Barnekonvensjonen ivaretas jf. bl. a retten til liv, helse og utdanning jf. BK art. 6, 24, 27, 28. Dersom disse rettighetene ikke sikres vil det videre øke sannsynligheten for at barna havner i lavinntektsgruppen som voksene, og at egne barn vokser opp i samme situasjon. I lys av dette kan man også se på barnefattigdom som en mulighetsfattigdom.