Date: 23/03/2017

Upload date: 19/01/2020

Categories:

Comment: Vedtak fra LDN slår fast at et sykehjems uniformsreglement er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Likestillings- og diskrimineringsombudet fattet avgjørelse med samme resultat som nemda, datert 5.desember 2016. X sykehjem klaget ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda, men fikk ikke medhold. Vedtaket inneholder en grundig gjennomgang av norsk og internasjonal praksis omkring bruk av religiøse plagg/symboler på arbeidsplass. Det uttales at behovet for «nøytral» uniform må begrunnes i noe mer enn et ønske om at ansatte skal fremstå som sekulære overfor andre. Dersom enhver virksomhet som har et uniformsreglement kan forby bruk av religiøse plagg, vil diskrimineringsvernet fremstå som illusorisk. Nemda kunne ikke se at beboernes helse og velvære ble påvirket av den ansattes bruk av hijab, slik styret fremhevet som fremtredende årsak for forbud av religiøse plagg. Nemdas flertall merket seg også at religiøse hodeplagg er tillatt ved samtlige av de øvrige sykehjemmene i kommunen, og at beboere her heller ikke reagerer negativt på bruk av hijab. DIssens 4:1.