Legislation type: lov

Report author: Justis- og beredskapsdepartementet

Date: 16/06/2017

Document type: Proposisjon til Stortinget

Upload date: 09/11/2017

Categories:

Comment: De midlertidige lovendringer vedrørende innstramninger i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L foreslås videreført. Departementet anser at det fortsatt er behov for de midlertidige lovendringene til tross for at asylankomstene til Norge er betraktelig lavere nå enn da Prop. 16 L (2015-2016) ble fremlagt i november 2015. Det vises til usikkerheten knyttet til antall migranter som planlegger å komme til Europa fremover, samt usikkerhet rundt sekundærbevegelser innenfor Europa. Blant midlertidige lovendringer som foreslås videreført finner vi departementets instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda, utvidet adgang til å nekte realitetsbehandling av en asylsøknad i Norge når utlendingen har hatt opphold i et trygt tredjeland, samt bruk av tvangsmidler og unntak fra utreisefrist i disse tilfellene. Videre inneholder proposisjonen forslag om utvidet adgang til arbeid for asylsøkere mens søknaden er til behandling.