Date: 21/03/2017

Institution type: som

Document type: report

Upload date: 19/01/2020

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen omkring kritikkverdige forhold ved Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom. Forebyggingsenheten gjennomførte besøket desember 2016, og i besøksrapporten pekes det på flere områder der institusjonen kan forbedre seg. Ved ankomst til institusjonen ble det blant annet fremlagt at inntaksrommene på skjermet enhet måtte utformes mer imøtekommende, at kroppsvisitasjon og ransaking måtte skje innenfor bedre regulerte rammer enn idag, at samarbeid med politi angående frakt av ungdommer måtte bli bedre samt at informasjon og nedtegning ved inntak av barn må gjøres i bedre og større omfang. Det rapporteres også om nødvendigheten av bedre sikring av ungdommers rett til medvirkning og å bli hørt, samt oppfølging av ungdom som har vært vitne til en tvangshendelse.