Date: 11/11/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 17/02/2020

Categories:

Comment: Barnet skal høres før en avgjørelse treffes (ingen unntak), jfr. Barnevernloven § 6-3 (1), Grl. § 104 (1) og BK art. 12. Vilkår er at barnet har fylt 7 år og at avgjørelsen angår barnet. Barnets beste vurderingen har ikke forrang i forhold til at barnet skal høres.