Date: 03/11/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Upload date: 19/01/2020

Categories:

Comment: Saken gjelder overprøving av vedtak i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i barnevernssak. Vedtakene gjelder omsorgsovertakelse og overtakelse av foreldreansvaret. Betydningen av barnets beste vurderingen sett opp imot EMK art. 8, se avsnitt 84.