Court composition: avdeling

Case name: sak nr. 2016/1887

Date: 16/01/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Upload date: 27/05/2020

Categories:

Comment: Høyesterettsavgjørelsen peker på en mulig fremgangsmåte for håndteringen av databeslag hvor påtalemyndigheten kommer over advokatkorrespondanse. Saken gjelder krav i medhold av straffeprosessloven § 208 om at tingretten skal gå gjennom databeslag for å sortere ut siktedes e-postkorrespondanse med advokater, som er omfattet av beslagsforbudet i straffeprosessloven § 204 første ledd. Det er særlig spørsmål om retten kan sette som vilkår for en slik gjennomgang at siktede spesifiserer hvilke konkrete e-poster som kreves tatt ut.