Publisher: 24/01/2020

Report author: Barneombudet

Date: 06/03/2017

Institution type: som

Document type: report

Upload date: 24/01/2020

Categories:

Comment: Rapport fra Barneombudet fastslår at spesialundervisningen til elever i grunnskolen bryter med barns grunnleggende rettigheter. Det kreves lovendring. Fagrapporten er bygget på BK og opplæringslovens krav om forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud. Undervisningen må være inkluderende og utviklingsfremmende jf. BK art. 2 og 24 og være til «barnets beste» jf. art. 3 for å samsvare med MR. Det lar seg ikke gjøre om man ikke lytter til barnet jf. art. 12. Det gjelder også elever med funksjonsnedsettelse jf. CRPD art. 24, BK art. 23 og Salamanca-erklæringen. Ombudet har undersøkt forholdene i 100 saker fordelt på fem fylker. Konklusjonen er at barn ikke får den spesialundervisningen som de har krav på bl. a grunnet mangelfullt arbeid fra PP-tjenesten. Barneombudet krever lovendring og foreslår 26 tiltak i rapporten, bl. a lovpålagt plikt til å høre, følge opp over tid og evaluere barns faktiske utbytte av spesialundervisningen. Videre forslås en bemanningsnorm, sikring av kunnskap, økt kompetansekrav samt en effektiv og reell kontroll- og klagemulighet.