Consultation type: law

Date: 09/03/2017

Institution type: Stortinget

Document type: report

Upload date: 17/02/2020

Categories:

Comment: Bør domstoler avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven, eller være klageinstans for avgjørelser fra UDI? #særdomstol. Særdomstolsutvalget har vurdert ulike alternativer for hvem som bør avgjøre foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. Ett av spørsmålene, er om det bør opprettes egne barne- og familiedomstoler for behandling av slike saker. Utvalget går inn for at tingretten bør være første instans for avgjørelse av både foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven. For å sikre at sakene behandles i et sterkt fagmiljø med bred erfaring fra slike saker, bør imidlertid bare noen av tingrettene behandle disse sakene. I tillegg mener utvalget at de dommere som skal behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven, må gjennomgå en særskilt opplæring. Videre har særdomstolsutvalget vurdert om Utlendingsnemnda bør erstattes av en forvaltningsdomstol. Utvalget anbefaler ikke at det etableres en forvaltningsdomstol for utlendingssaker.