Legislation type: lov

Report author: Barne- og likestillingsdepartementet

Date: 01/09/2017

Document type: Proposisjon til Stortinget

Upload date: 09/11/2017

Categories:

Comment: Regjeringen foreslår endringer i barnevernloven for å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker. Dette skal oppnås gjennom en rekke endringer, og regjeringen ønsker å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Det foreslå å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det foreslås også å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.