Court composition: avdeling

Date: 07/04/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Categories:

Comment: Avdelingsdom slår fast at statens satser for offentlig oppnevnt forsvarer skulle benyttes enda de engasjerte advokater var private. I en omfattende straffesak som gjaldt påståtte skatteunndragelser, hadde de tiltalte, som ble frifunnet, hatt store kostnader til forsvarerbistand. Kostnadene ble krevet dekket etter strpl. § 438. Høyesterett, som behandlet saken i avdeling, kom til at statens satser for betaling av offentlig oppnevnt forsvarer skulle brukes, selv om utgiftene til forsvarer hadde vært vesentlig høyere fordi de tiltalte hadde engasjert advokatene privat. At det dreide seg om en stor og kompleks sak der de tiltalte hadde rimelig behov for spesialkyndige forsvarere som opererer til markedspris, ble ikke tillagt avgjørende vekt. Reelle hensyn ga ikke grunnlag for en innskrenkende tolkning av strpl. § 438 i strid med ordlyden. Ordningen var heller ikke i strid med Norges forpliktelser etter EMK artikkel 6 til å sikre en rettferdig rettergang.